Kulturna dediščina

Kulturna dediščina naselja Slap

slap panorama1

Slap pri Vipavi – Vas, EŠD 16109

Slap pri Vipavi, gručasta vas z ohranjenim naselbinskim jedrom, leži pod Vipavskimi brdi. Objekti na vasi so prilagojeni reliefnim in mikroklimatskim značilnostim, npr. burji. Izhajajoč iz lokalnega okolja in naravnih danosti (les, kamen), so se zgradbe izoblikovale različno – glede na potrebe bivanja, način življenja in gospodarjenja. Več stavb ima ohranjene kamnite oblikovne elemente: portale, okenske okvirje, konzole. Vas obdajajo številni vodnjaki in znamenja. Na placu je Lanthierijeva graščina (17. stol.), kjer je delovala prva slovenska vinarska in sadjarska šola (1873), stara osnovna šola (1858) in župnijska cerkev sv. Matije (na mestu gotske, 1702). Čez potok Močilnik, na križišču poti za vasi Slap in Lože, stoji leta 1803 zgrajen enoločni kamniti most s kamnito ploščo in zapisom v slovenskem jeziku, mojstra Antona Trošta. 

slap 2019-7_ Dragonc

Slap pri Vipavi – Most čez potok Dragonc, EŠD 29886

majerija4

Slap – Domačija Slap 18, EŠD 7467, Majerija

Most čez potok Dragonc je enoločni kamniti most dolžine okrog 5 m, z višino oboka 2,2 m in razponom ločnega oboka 2 m. Ustno izročilo pravi, da naj bi most zgradil stavbenik po imenu ''Zidany''. Franciscejska katastrska mapa iz leta 1822 mosta ne vriše, zato sklepamo, da je bil zgrajen po tem datumu. Pri gradnji je uporabljen kamen, ki je splošna značilnost primorskega stavbarstva. Most preči potok pravokotno, namenjen je pešcem in povezuje staro pešpot med vasjo Slap in kulturnim spomenikom Majerija, adicijsko zgrajeno domačijo štirih objektov z zeliščnim vrtom. Stavbne zasnove Majerije segajo v začetek 18. stoletja. Danes so objekti celovito obnovljeni ter služijo kot dom in turistična kmetija.

Franciscejska katastrska mapa

Franciscejska katastrska mapa, l. 1822, Archivio di Stato di Trieste, http://www.catasti.archiviodistatotrieste.it/Divenire/index.htm